Hogescholen en uoerniversiteiten zijn verplicht om voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs–en examenregeling (hierna: OER) vast te stellen en deze aan studenten kenbaar te maken. Veel studenten hebben echter nooit of zelden hun OER doorgenomen. Dit is jammer, aangezien het de geldende procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens bevat. Het is wettelijk verplicht dat de OER regelingen moet bevatten over onder meer vrijstellingen, hoe en wanneer tentamens mogen worden afgenomen, nakijktermijnen en, indien van toepassing, de geldigheidsduur van tentamens. Naast wat het OER wettelijk moet bevatten, worden vaak ook extra regelingen opgenomen. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is de wijze van inschrijving voor onderwijs en tentamens.
Veel studenten kijken pas voor het eerst in de OER als ze een conflict hebben met hun onderwijsinstelling. Een voorbeeld van zo’n probleem waar studenten vaak tegenaan lopen en wij dus ook al menige malen advies over hebben gegeven, is het (tussentijds) wijzigen van de OER ten nadele van een student.

Wijzigen van de OER
Niet alleen moet het instellingsbestuur van een hogeschool of universiteit een OER vaststellen voor elke opleiding of opleidingsgroep, het heeft ook de plicht om de OER regelmatig te beoordelen. Hieruit volgt logischerwijs dat er dan ook de mogelijkheid is om de OER aan te passen indien dit nodig wordt geacht.

Het wijzigen van het vakkenpakket is een wijziging die veel voorkomt en die over het algemeen een grote impact heeft op de student. In veel gevallen zal de onderwijsinstelling dan ook een overgangsregeling treffen. Deze zal dan te vinden zijn in de nieuwe OER. Mocht je niet volledig zeker zijn over de concrete gevolgen van de wijziging voor jou of over de invulling van de overgangsregeling, dan kan een gesprek met de studieadviseur of decaan vaak duidelijkheid bieden.
Het kan gebeuren dat een overgangsregeling ontbreekt of dat deze voor jou zeer nadelig is. Dan rest altijd nog de mogelijkheid om een verzoekschrift in te dienen bij de examencommissie waarin je vraagt om een oplossing voor jouw specifieke geval. Het is van belang dat je in dit verzoekschrift duidelijk aangeeft waarom de wijziging van de OER een nadelig effect op jouw situatie heeft en hoe de oplossing die jij aandraagt dit kan verhelpen.

Het instellen van een geldigheidsduur voor tentamens of het verkorten van de geldigheidsduur is ook een wijziging van de OER die veel invloed kan hebben op studenten. In tegenstelling tot het wijzigen van het vakkenpakket, is hiervoor de instemming van de faculteitsraad en de medezeggenschapsraad vereist. Dit benadrukt nog maar eens het belang voor studenten om op de hoogte te zijn van hun OER. Het zijn namelijk de studentenvertegenwoordigers die mee kunnen praten over een wijziging van de OER die kan leiden tot een verkorting of het instellen van de geldigheidsduur. Door te stemmen op een partij die tegen het instellen of verkorten van zo’n geldigheidsduur is, kun je dus voorkomen dat je later in de problemen komt.

Als de OER echter al is gewijzigd op dit punt en er geen overgangsregeling is getroffen, is het opsturen van een verzoekschrift naar de examencommissie met het verzoek om de geldigheidsduur van je tentamens te verlengen de enige mogelijkheid die je nog hebt.

Conclusie
Een onderwijsinstelling is bevoegd om de OER (tussentijds) te wijzigen wat een grote impact kan hebben op de studie van studenten. In veel gevallen wordt deze impact erkend en zal een overgangsregeling worden getroffen. Dit is echter niet altijd het geval en ook een overgangsregeling kan nadelig uitwerken voor een enkeling. In zulke gevallen kan het verstandig zijn om in een verzoekschrift aan de examencommissie om een alternatief te vragen. In geval van het vervallen van de geldigheid van je tentamens is het sturen van een verzoekschrift naar de examencommissie waarin je om verlening van de geldigheidsduur vraagt de enige mogelijkheid.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, met een andere juridische vraag zitten of wil je graag hulp bij het opstellen van je bezwaarschrift neem dan vooral contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Stijn van Doorn, medewerker bij het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond.

Publicatiedatum: 10-5-2016.

Het Juridisch Steunpunt is van ma. t/m do. geopend van 12:00 tot 17:00 uur en bestaat uit meerdere medewerkers. Het kan zijn dat je vraag niet van begin tot eind door dezelfde medewerker behandeld wordt, maar dat je soms van een andere medewerker antwoord zult krijgen.

##DISCLAIMER##
Het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond (GSb) is een onderdeel van de Studentenlijn (LSVb). Het Juridisch Steunpunt besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.Het Juridisch Steunpunt Groningen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren.Tevens is het Juridisch Steunpunt Groningen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.