Aan de Nieuwe Universiteit Groningen,

Werken aan een betere universiteit is iets dat ons bindt en waar we met open vizier voor moeten strijden. Er kan altijd wat beter en waar momenteel de focus op ligt is de democratisering van de universiteit door meer inspraak van studenten bij besluitvormende processen. De bijeenkomsten die momenteel in Groningen worden gehouden vinden hun oorsprong in Amsterdam waar studenten opkomen voor meer transparantie en inspraak. Hoewel de problemen die daar spelen niet één op één te rijmen zijn met de Groningse situatie, valt ook hier zeker het een en ander te verbeteren.

Vanaf de eerste protesten in Amsterdam volgen een aantal Groningse partijen de ontwikkelingen op de voet. De medezeggenschapspartijen Studenten Organisatie Groningen, lijst Calimero en lijst STERK en de studentenvakbond Groninger Studentenbond hebben samen de handen ineen geslagen om een gezamenlijk standpunt naar buiten te brengen. Deze samenwerking tussen de partijen zorgt voor een open dialoog met studentenbelangenbehartigers en de Nieuwe Universiteit. Op deze manier kunnen we kijken waar er kan worden gewerkt aan verbeteringen binnen de universiteit.

Allereerst willen we benadrukken dat we op dit moment met tevredenheid kunnen kijken naar de medezeggenschap en de samenwerking met het College van Bestuur. We hebben het idee dat het College van Bestuur de Universiteitsraad als serieuze gesprekspartner ziet. De studentenpartijen kunnen eerder bij de besluitvorming worden betrokken en het CvB heeft op 10 maart toegezegd dit te zullen verbeteren. Het CvB heeft ook toegezegd meer openheid te geven in bijvoorbeeld de agenda van de collegevergaderingen. Op deze manier blijven de studentenpartijen goed op de hoogte van wat er speelt.

Waar een democratische slag te maken valt, is in de stuur- en werkgroepen van de universiteit. Deze groepen vormen een belangrijke basis voor beleidsvorming en het is daarom belangrijk hier studenten actief bij te betrekken. De medezeggenschapspartijen hebben op 10 maart tijdens de publieke vergadering erop aangedrongen gekozen studentvertegenwoordigers in de stuur- en werkgroepen te laten plaatsnemen. Het CvB heeft hier positief op gereageerd en heeft toegezegd dat deze wens zal worden gehonoreerd.

De zorgen liggen daarom volgens ons niet bij de democratische middelen die we bij de universiteit hebben, maar eerder bij de democratische participatie van studenten. Zoals onder andere uit de bijeenkomsten van de Nieuwe Universiteit blijkt, is de medezeggenschap lastig vindbaar voor studenten en weten studenten ook niet wat er daadwerkelijk wordt besproken. De opkomstpercentages rondom de Groningse universiteitraadsverkiezingen komen vaak niet boven de 30% uit. Hier moet wat aan worden gedaan en op deze punten willen we daarom graag de dialoog aangaan.

We zijn blij dat er toezeggingen zijn gedaan om geen politieke discussie te maken van de universiteitsproblemen en dat de Nieuwe Universiteit, net als wij, openstaat voor dialoog, waarvoor we de Nieuwe Universiteit middels deze brief willen uitnodigen.

Namens ondergetekenden,

Lijst Calimero

Lijst STERK

Studenten Organisatie Groningen

De Groninger Studentenbond