Op 15 juni sprak Christiaan Brinkhuis, portefeuillehouder Huisvesting, de raadscommissie van Ruimte en Wonen toe over plannen van het gemeentebestuur om de kamerverhuurmarkt uit het slop te trekken. De GSb is vol lof over de voornemens van het college van burgemeester en wethouders en ziet vooral kansen in enerzijds betere informatievoorziening, door middel van het Kamerboek, en anderzijds strenger toezicht vanuit de overheid. Hieronder de volledige tekst van de brief aan de leden van de raadscommissie.

Geachte leden van de gemeenteraad van Groningen,

Vanavond bespreekt u de Monitor Jongerenhuisvesting over de eerste helft van 2016. Een bijlage daarvan is het Plan van aanpak verbetering kwaliteit kamerverhuurmarkt. Dit Plan van aanpak wordt beschouwd als een bijlage, maar voor de Groninger Studentenbond is dit document hét visiestuk voor de komende jaren waarmee wij als gemeente geschiedenis kunnen gaan schrijven.

De Groninger Studentenbond is een studentenvakbond die zich al ruim 45 jaar met hart en ziel inzet om de belangen van studenten in Groningen zo goed mogelijk te behartigen en de positie van studenten te verbeteren. Onze visie is dat studenten geen of nauwelijks belemmeringen op het gebied van financiën en mobiliteit mogen ervaren en een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit moeten genieten.

Financiën zijn voor elke student een heikel punt. Studenten zijn jaarlijks bijna € 2000,- kwijt aan collegegeld. Dit bedrag wordt op het niveau van de landelijke politiek en de hoger onderwijsinstellingen bepaald. Wat echter op lokaal niveau sterk kan verschillen, zijn hoge huurprijzen. Het komt zeer vaak voor dat ons Huurteam, dat bestaat uit een groep geharde juridische veldwerkers, constateert dat een student in sommige gevallen tot ruim € 100,- of zelfs € 150,- teveel betaalt voor zijn of haar kamer. Onwetendheid zorgt ervoor dat honderden tot zelfs duizenden studenten onbewust teveel huur betalen. De zaken die ons Huurteam heeft zijn slechts een fractie van het aantal mogelijke gevallen.

Er is licht in het duister van deze onwetendheid. De Groninger Studentenbond geeft al een paar jaar het Kamerboek uit. In dit boekje staat niet alleen alles over hoe je een kamer vindt in Groningen, maar ook wat de rechten en plichten zijn die je als huurder hebt ten opzichte van je verhuurder. Hoe werkt het puntensysteem? Wat valt onder servicekosten? Welke gebreken moet de huisbaas verhelpen? Het Kamerboek geeft antwoord op al deze vragen.

Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige editie. Voor de Nederlandstalige versie zijn 6.000 stuks gepland, de Engelstalige versie zal 1.500 exemplaren tellen. Zoals het er nu naar uitziet heeft de bond € 1.200,- voor de Nederlandstalige en € 600,- voor de Engelstalige editie begroot. Financiële en logistieke ondersteuning vanuit de gemeente zouden zeer welkom zijn.

Logistieke ondersteuning houdt in dat de gemeente de GSb ondersteunt om het Kamerboek onder de aandacht te brengen van studenten om op die manier hun informatievoorziening te verbeteren. Informatievoorziening is een van de vier pijlers waar de GSb zijn missie en visie op baseert. Deze pijler is in gevaar gekomen door nieuw beleid van de Stichting KEI. Deze organisatie, die het monopolie heeft op het organiseren van de grote introductieweek voor aankomende studenten, heeft besloten dat ‘extra materiaal’ van aangesloten organisaties niet meer wordt opgenomen in de KEI-tasjes. Het Kamerboek valt hier ook onder. Een goede start van je studententijd in Groningen mag volgens Stichting KEI wat kosten, om precies te zijn € 1.100,-. Dit bedrag is voor elke organisatie gelijk en bovendien niet van tevoren medegedeeld aan de deelnemende partijen. Voor de GSb zou dit niet alleen een verviervoudiging van ons budget voor activiteiten tijdens de KEI-week betekenen, maar ook zelfs een complete herbegroting tot gevolg hebben. Onderhandelingen met Stichting KEI zijn tot dusverre op niets uitgelopen om een uitzondering te maken voor het Kamerboek. Wij verzoeken de raad dringend doch vriendelijk om met Stichting KEI een passende oplossing te vinden voor het probleem, om ervoor te zorgen dat de verspreiding van dit cruciale stukje informatievoorziening behouden blijft.

Helaas stuit het Huurteam van de GSb niet alleen op te hoge huurprijzen. Grove nalatigheid in het onderhoud van woningen, zoals open geisers, een aanhoudende rattenplaag en wekenlange lekkage, zijn slechts voorbeelden van problemen waar studenten mee te maken hebben en te rade gaan bij het Huurteam. De borg die ze moeten betalen voor hun kamer krijgen sommigen vaak genoeg niet terug, dan wel na heel veel moeite. En wee de student die een klacht heeft of het zelfs maar waagt om naar de Huurcommissie te stappen. Intimidatie, bedreiging, diefstal en erger komen wekelijks aan bod in de documentatie die het Huurteam bijhoudt.

De particuliere kamerverhuurmarkt in Groningen heeft het mogelijk gemaakt dat grote verhuurders hun imperia op criminele wijze besturen. Het gebrekkige toezicht en optreden vanuit de overheid heeft eraan bijgedragen dat huurders in vrijwel alle gevallen aan het kortste eind trekken. Gelukkig komt daar verandering in met de komst van het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag (MOV). De GSb heeft ook aan de niet-Nederlandstalige student gedacht: voor hen is er het Contact Point Abusive Landlordship (CPAL). Elke klacht die een huurder heeft wordt geregistreerd in een database, die kan variëren van (te) hoge huur, borg onterecht ingehouden, gebreken en onderhoudsklachten tot bedreiging en intimidatie.

Te lang heeft de GSb studenten moeten teleurstellen als het niet ging over te hoge huurprijzen. Te lang heeft de bond lijdzaam moeten toezien hoe verhuurders hun boekje te buiten bleven gaan en zich verrijkten over de ruggen van de minderbedeelde student. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag is een eerste stap op weg naar een gezonde kamerverhuurmarkt in Groningen. Misstanden zijn er om aangepakt te worden. De Groninger Studentenbond kan, met de juiste ondersteuning vanuit de gemeente Groningen, niet alleen studenten maar ook Stadjers van dienst zijn.

Wij wensen u heel veel succes in uw beraadslaging.

Hoogachtend, namens het bestuur van de Groninger Studentenbond,

Christiaan Brinkhuis
Portefeuillehouder Huisvesting