Over ons

De Groninger Studentenbond is een vereniging die zich inzet voor de belangen van studenten in Groningen. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool komen wij op voor studentenhuisvesting, goed onderwijs en een sterke rechtspositie van studenten. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen. De GSb heeft zich ruim een jaar ingezet om de problematiek met hoge bemiddelingskosten en slechte makelaars aan te pakken en hiervoor aandacht te vragen. In september 2014 is uiteindelijk samen met de gemeente Groningen en twee andere studentenorganisaties een nieuwe organisatie opgezet.

Daarnaast biedt de GSb gratis rechtshulp aan aan studenten, die bijvoorbeeld problemen hebben met hun huisbaas, een meningsverschil met een scriptiebegeleider of een (negatief) BSA hebben gekregen. Het Juridisch Steunpunt en Huurteam geven advies en kunnen eventueel bemiddelen. Het Huurteam voert tevens gratis huurchecks uit om te bepalen of je teveel huur betaalt.

De taken van de GSb zijn erg breed, zo organiseren we bijvoorbeeld een demonstratie tegen het leenstelsel, stellen een kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen op en recentelijk hebben we dit ook gedaan voor de medezeggenschapsverkiezingen, ook verstrekken we relevante informatie voor studenten, bijvoorbeeld in de vorm van het Kamerboek. Kortom, de GSb komt op voor studenten.

Missie
De Groninger Studentenbond heeft als missie om de belangen van studenten in Groningen zo goed mogelijk te behartigen en de positie van studenten te verbeteren.

Visie
Onze visie is dat studenten geen of nauwelijks belemmeringen op het gebied van financiën en mobiliteit mogen ervaren en een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit moeten genieten.

Organisatie
De GSb bestaat uit een dagelijks bestuur, commissies/werkgroepen en haar leden. Het dagelijks bestuur voert het beleid uit wat mede is bepaald door de leden via de algemene ledenvergaderingen. Dankzij de commissies en de overige leden kan de GSb zich inzetten voor studentenbelangen. Wat de GSb ook doet, het dient binnen de vier pijlers van de vereniging te vallen: dienstverlening, informatievoorziening, belangenbehartiging en actievoeren.

Belangenbehartiging
In het verleden was de GSb niet alleen actief bij de gemeente en lokale politieke partijen, maar ook in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit en de HMR van de Hanzehogeschool. De afgelopen jaren bleek dat weinig studenten zich betrokken voelden bij deze raden en dat de GSb zich beter op een andere manier kon inzetten. Hierdoor is de GSb enkel nog actief in het huisvestingsbeleid van de gemeente en in mindere mate bij het onderwijsbeleid de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool. De GSb zet zich nog wel in op landelijk onderwijsbeleid, bijvoorbeeld door te protesteren tegen de 1040 uren norm in 2011 en het leenstelsel in 2014.

Informatievoorziening
De GSb probeert studenten goed te informeren over de laatste ontwikkelingen in onderwijsland en het huisvestingsbeleid van de gemeente Groningen. De GSb verspreidt het opinieblad de Nait Soez’n bij verschillende RUG en Hanze locaties, waarin kritisch gekeken wordt naar relevante studentenonderwerpen. Daarnaast brengt de GSb elk jaar een Nederlandstalig en Engelstalig Kamerboek uit. In dit boekje staat alles wat een student moet weten over wonen op kamers in Groningen. De GSb brengt tevens regelmatig persberichten uit om aandacht te vragen voor een probleem of verandering, bijvoorbeeld over de aanpak van bemiddelingskosten en de eventuele masterselectie.

De GSb ziet er ook op toe dat de informatievoorziening van de RUG en Hanzehogeschool op peil blijft. Als er onduidelijke of foutieve informatie gegeven wordt, dan spreken we de instellingen daarop aan.

Actie
Publieke druk en persaandacht dwingt instellingen om de slechte situatie te verklaren en problemen op te lossen. Als de belangen van de student geschaad worden en overleg niets meer uithaalt, dan voert de GSb actie. Er wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een onderwerp. Het doel van actievoeren is: het gedaan krijgen van zaken die in het belang van studenten zijn, het op de kaart zetten en agenderen van studentenbelangen bij de studenten zelf, de instellingen, de media, de politiek, enzovoort. Recente voorbeelden van studentenacties zijn de demonstratie en manifestatie in Den Haag van 21 januari 2011, in Groningen van 29 november 2011, maar ook bijvoorbeeld de bezetting van het bestuursgebouw van de RUG door een groep studenten in november 2009. Ook zijn er ludieke en creatieve ‘prikacties’ waarbij het vooral om het agenderen gaat. Acties verschillen dus in vorm, afhankelijk van de situatie. Het idee achter actievoeren is het emanciperende effect dat een actie heeft op de mensen om wie het gaat; hun het gevoel geven dat ze samen iets aan hun eigen situatie kunnen veranderen en mensen het vermogen schenken dit daadwerkelijk te bewerkstelligen. De GSb voert niet alleen actie voor de studenten, maar ook met de studenten. Dit wil echter niet zeggen dat de GSb actie voert om het actievoeren, integendeel. De acties die de GSb dit jaar organiseert of waar de GSb aan deelneemt zullen gebaseerd zijn op gedegen onderzoek en analyse van de situatie en gaan hand in hand met dialoog en lobby.