Category Archives: Nieuws

  • 0

Persvrijheid aan RUG in gevaar?

Journalist zijn is in veel landen van de wereld een gevaarlijk beroep geworden. In Polen en Hongarije kun je op allerlei manieren tegenwerking van de overheid verwachten, in Turkije kun je in de gevangenis belanden en in landen als Rusland en China is de kans aanwezig dat je doelwit bent van een aanslag. De regimes die in zulke landen de lakens uitdelen hebben het ideaal van persvrijheid niet hoog zitten. Journalisten zijn mensen die als een luis in de pels van de machthebbers zitten en met hun artikelen en reportages voor flinke opschudding en enorme hoofdpijn kunnen zorgen. Het vrije woord is in de geschiedenis altijd het eerste slachtoffer geweest van veranderende machtsverhoudingen. Daarom is het heel belangrijk dat er altijd tegengeluid moet worden geboden aan plannen van bestuurders en bureaucraten.

Naar het schijnt is ‘persvrijheid’ een besmet woord geworden bij de Universiteitskrant (UK). Afgelopen vrijdag publiceerde de Volkskrant een artikel met daarin het relaas van oud-redacteur Traci White. Zij stelde dat de UK niet meer onafhankelijk is en zelfcensuur pleegt. Gevoelige passages over hoofdpijndossiers als ontgroeningen bij studentenverenigingen en de Yantai-campus in China worden aangepast of geschrapt. Dit soort praktijken zouden naar verluidt worden goedgekeurd door het universiteitsbestuur. De RUG-top zou zelfs een actieve rol spelen in het bemoeilijken van de publicatie van kritische berichten. Deze situatie is ongehoord en dat past niet “bij een publieke, democratische instelling van een universiteit”.

Hoe kon de situatie zich als zodanig ontwikkelen? Het heeft alles te maken met het feit dat de UK weliswaar redactioneel onafhankelijk is maar voor zijn inkomsten sterk afhankelijk is van geld van de RUG. Een oud gezegde luidt “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”: diegene bij wie we ons geld verdienen, geven we meestal gelijk. Misschien dat de RUG-top dit in gedachten had bij zo’n aan de universiteit gelieerd medium. Maar een journalistiek platform als de UK heeft juist de taak om ontwikkelingen kritisch te volgen, zonder dat dit gevolgen mag hebben voor de onafhankelijke positie van de krant, financieel of moreel. Want laten we wel wezen: het is ongehoord dat een redacteur opstapt omdat ze niet meer het gevoel heeft als serieuze journalist te kunnen werken. Wie dacht dat zulke praktijken alleen voorkwamen in Polen, Hongarije of Turkije komt bedrogen uit: laat censuur niet toe aan de universiteit, laat staan zelfcensuur. De Franse filosoof Voltaire stelde het lang geleden al zo mooi: “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.”


  • 0

GSb: na Leiden ook huurcontracten voor The Student Hotel Groningen

Groningen, 21 februari – Na Leiden moet ook The Student Hotel in Groningen huurcontracten aanbieden, vindt de Groninger Studentenbond (GSb). Vorige week bepaalde de gemeenteraad van Leiden dat studentenhotels onder het huurrecht moeten vallen. Het is de studentenvakbond al langer een doorn in het oog dat The Student Hotel door de gemeente Groningen tot studentenhuisvesting wordt gerekend, terwijl de bewoners minder rechten genieten dan kamerbewoners die onder het puntensysteem vallen. Voorzitter Christiaan Brinkhuis: “De gemeente gedoogt een schimmige constructie die het mogelijk maakt dat je je als hotel kunt voordoen als studentenhuisvester, maar tegelijkertijd de bewoners eruit kan trappen wanneer je wil. Dit deugt voor geen meter.”
The Student Hotel kan door zijn bedrijfsvorm als hotel op de vrije markt opereren en is niet gebonden aan de bepalingen die het huurrecht en het puntensysteem voorschrijven. Op die manier is het mogelijk dat het hotel voor de kleinste variant kamer van 18 m2 maar liefst 635 euro vraagt. Bij narekening door de GSb is gebleken dat deze kamer, als die onder het puntensysteem zou vallen, ruim 200 euro goedkoper zou zijn. Aan de kwaliteit van de voorzieningen die het hotel biedt twijfelt de bond niet, stelt Brinkhuis. “Wat hier misgaat is dat een hotel wordt gezien als studentenhuisvesting. Als dat zo is, moeten al die tientallen andere hotels in Groningen ook worden geteld als huisvesting voor studenten. Dan is het kamertekort in de stad snel opgelost, maar dat zou ook oneerlijke concurrentie betekenen voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het kost immers meer geld en moeite om je aan de regels te houden dan die aan je laars te lappen.”
Eerdere verklaringen van het gemeentebestuur dat The Student Hotel in een behoefte zou voorzien wijst Brinkhuis van de hand. “Als je beweert dat er een behoefte is stel je eigenlijk dat je woonruimtes hebt vergeleken en voor de hotelkamer kiest. Maar kun je voor iets kiezen als je niet weet wat het alternatief is?” Het zijn veelal internationale studenten die hun intrek nemen in het gebouw aan het Ebbingekwartier omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn als ze in Groningen komen studeren. Al jaren geeft de GSb het Kamerboek uit om studenten te informeren over het wonen in Groningen en de rechten en plichten die je hebt als huurder. “We doen ons best om internationals zo goed mogelijk voor te lichten, maar aan deze klassenjustitie kunnen we weinig doen. Daarom roepen we de gemeenteraad op om het goede voorbeeld van Leiden te volgen. De rechtsongelijkheid op de Groningse kamermarkt moet stoppen!”

  • 1

Speech Christiaan Brinkhuis op lustrumreünie

Op zaterdag 26 november 2016 vond in het kader van het 45-jarig bestaan de reünie met oud-leden van de GSb plaats. Voorzitter Christiaan Brinkhuis en oud-voorzitter Paul Ulenbelt, inmiddels Tweede Kamerlid namens de SP, gaven een toespraak aan de aanwezigen. Hieronder de toespraak van Brinkhuis. De strijd voor een betere positie van de student is niets anders dan dat het 45 jaar geleden was.

Beste aanwezigen, bondgenoten, vrienden,

Een half jaar geleden was voor mij het moment aangebroken dat ik, als derdejaars student Geschiedenis, de scriptie moest gaan schrijven. Waar zou ik het eens over gaan hebben? In de jaren daarvóór had ik genoeg essays geschreven over interessante onderwerpen. Maar ik wist dat de scriptie iets moest worden dat het sluitstuk zou moeten zijn van de eerste fase die ik aan de universiteit doorbracht. Ik besloot heel dicht bij huis te gaan kijken. Ik had inmiddels al bijna een vol jaar het penningmeesterschap van het bestuur van de Groninger Studentenbond erop zitten. In die tijd was ik erachter gekomen wat een rijke geschiedenis deze organisatie heeft. Een geschiedenis die al 45 jaar teruggaat.

Om die 45 jaar te vieren zijn wij hier allen vanavond bijeengekomen. Velen van jullie zien elkaar na vele jaren pas weer. Voor anderen is het de afsluiting van een week lang deelnemen aan activiteiten. In de afgelopen dagen heeft de Lustrumcommissie een openingsreceptie, een lezing, een avondje ‘Wie is de Mol?’ en een groots diner georganiseerd. De lustrumweek eindigt vanavond met deze reünie, in de Glazen Zaal van het Van Swinderenhuys. In de wandelgangen werd de bijeenkomst ook wel ‘Ouwelullenavond’ genoemd. ‘Oud’ kunnen we de GSb in ieder geval noemen. Van de 5 belangenbehartigingsorganisaties voor studenten in Groningen is de GSb ouder dan de 4 andere bij elkaar. Althans, als we de partijen in de medezeggenschapsraden in ogenschouw nemen. Sinds 2000 bestaat de SOG, sinds 2004 de HSV, sinds 2005 Lijst Calimero en de jongste spruit is Lijst Sterk, sinds 2014.

Wat maakt ons zo uniek? Wat is de rode draad door die bijna halve eeuw van ons bestaan? De Groninger Studentenbond heeft als missie om de belangen van studenten in Groningen zo goed mogelijk te behartigen en de positie van studenten te verbeteren. Deze missie vloeit voort uit onze visie. Onze visie is dat studenten zo min mogelijk belemmeringen op het gebied van financiën en mobiliteit mogen ervaren, een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit moeten genieten en dat studenten geen belemmeringen mogen ondervinden bij het zoeken en aannemen van een woonruimte. Wij zijn de enige organisatie in heel Groningen die op alle terreinen voor de belangen van de studenten opkomt. Op alle fronten waar de student in de hoedanigheid van het student-zijn wordt bedreigd, daar waar zijn maatschappelijke positie in gevaar wordt gebracht, staat de GSb voor je klaar. Of dat nou thuis is, in college of op de weg daarnaartoe, wij waken ervoor dat onze medestudenten een goede studententijd in Groningen hebben.

Het onderzoek voor mijn scriptie heeft me geleerd dat de acties van de GSb kort na de oprichting vooral gericht waren op het tegenhouden van de verhoging van de collegegelden. Dit collegejaar mogen studenten 1.984 euro ophoesten. Wat een enorm verschil met wat ik tijdens mijn onderzoek ben tegengekomen. In 1971, toen de GSb werd opgericht, bedroeg het collegegeld nog 200 gulden! De toenmalige minister, jonkheer Mauk de Brauw, wilde koste wat kost in één klap het tarief omhooggooien naar 1000 gulden. Als we even gaan omrekenen zouden we 45 jaar geleden maar 90 euro hoeven te betalen aan de universiteit! En andersom betalen we nu een astronomisch hoog bedrag: 4.372 gulden! De jonkheer zou in zijn nopjes zijn met deze doorgeslagen uitvoering van het profijtbeginsel waar de GSb zich vanaf het begin keihard tegen heeft verzet.

Het profijtbeginsel houdt in dat iedereen die gebruik maakt van een overheidsdienst daarvoor moet betalen. Onderwijs waar geen ‘vraag’ naar is dient de burger maar zelf voor op te draaien. De ‘vraag’ wordt bepaald door wat de bedrijven nodig hebben. Ga dus maar vooral iets studeren waar Shell, of AkzoNobel, of andere multinationals aan de Amsterdamse Zuidas behoefte aan hebben. Het is nog net geen officieel regeringsbeleid. Tegenwoordig heeft het profijtbeginsel zich ontwikkeld tot ‘macrodoelmatigheid’: je studeert niet om het beste uit jezelf te halen, maar om jezelf een plaats op de arbeidsmarkt te verzekeren. “Studeer je geschiedenis? Jammer joh! Een cursus ‘uitkering aanvragen’ is niet zo heel moeilijk hoor!” Ik heb het meer dan eens moeten aanhoren.

De GSb ziet het hoger onderwijs als een middel tot emancipatie. Wij willen dat je je tijdens je studietijd kunt ontplooien zoals je dat zelf graag wilt. Den Haag daarentegen ziet het hoger onderwijs als kostenpost. “Investeren in jezelf,” noemt minister Bussemaker het zelf. Onder dit voorwendsel is 2 jaar geleden het ‘sociaal’ leenstelsel ingevoerd. Het kabinet moet zich de ogen uit de kop schamen dat ze dit ‘sociaal’ durven te noemen! De basisbeurs is de nieuwste lichting studenten afgepakt en ze moeten ook nog fors meer gaan lenen. “Investeren in jezelf?” “Alleen studeren als je het geld ervoor hebt,” past hier beter.

Nominaal is de norm. Studenten moet je zo snel mogelijk door de bachelor en de master heen jassen: 3 jaar in de bachelor, 1, 2, misschien 3 jaar in de master. We worden meer en meer gedwongen om al meteen de juiste keuze te maken, terwijl zoveel 17- en 18-jarigen nog geen flauw benul hebben wat ze later willen worden. Het ministerie van Onderwijs is net één grote show van Theo Maassen, als die spreekt over wat voor soort mensen eigenlijk wel weg kunnen in de wereld. Aan het einde van je eerste jaar krijg je een bindend studieadvies, waarbij je een minimumaantal punten van de propedeuse moet hebben gehaald. Te weinig? Weg. Binnen twee jaar moet je je propedeuse gehaald hebben. Niet gehaald? Weg. Bussemaker cum suis hebben een nieuw systeem van studiefinanciering ingevoerd. Wat is er van de basisbeurs terecht gekomen? Weg. Het zijn allemaal maatregelen om te selecteren wie wel en wie niet geschikt is om zich verder te mogen ontwikkelen. Het is een schande en de GSb heeft zich er dan ook altijd tegen uitgesproken.

De druk om te presteren is gigantisch. In 2011 had toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra het voor elkaar gekregen dat overheid en onderwijsinstellingen heuse prestatieafspraken met elkaar gingen. Wat was het gevolg? Universiteiten en hogescholen moesten doelen behalen onder het dreigement dat ze anders minder geld van Den Haag zouden krijgen. De werkdruk voor studenten én docenten is fors toegenomen. De lezing afgelopen dinsdag, die het thema stress en burn-outs had, besteedde hier uitgebreid aandacht aan. De geestelijke gesteldheid van menig student loopt rake klappen op. Tijd voor iets erbij naast, zoals een commissie, een jaar bestuur of een bijbaantje, is steeds schaarser geworden. Daarnaast hebben bijvoorbeeld studies die niet ‘renderend’ genoeg zijn, dus die minder opleveren dan ze kosten, het veld moeten ruimen of tot nóg grotere studies moeten fuseren. Groot, groter, grootst is het credo van deze tijd.

Megalomanie is helemaal niet iets waar de student op zit te wachten. Het individu verdwijnt dan in de massa. De student wordt een nummer in plaats van een drager van de toekomst. De GSb ijvert voor kleinschaligheid. In een kleinschalige omgeving komt de relatie tussen de student en de docent het beste tot zijn recht. Op die manier krijgt de student de aandacht die hij of zij nodig heeft en kan die het beste studeren. De studentenpartijen in de medezeggenschapsraden van zowel de universiteit als de hogeschool houden er dezelfde standpunten op na. Maar zoals de naam al aangeeft, ze hebben alleen maar medezeggenschap. Tot 1997 hadden studenten zeggenschap in het besturen van de universiteit. De academische gemeenschap bestuurde zichzelf. Sindsdien zijn studenten teruggedrongen tot raadswerk. Ze hebben veel te zeggen, maar uiteindelijk is het College van Bestuur het orgaan dat het daadwerkelijke besturen uitvoert. Nou ja, we hebben op centraal niveau en op facultair niveau een studentassessor in het bestuur. Diegene vertegenwoordigt slechts de stem van de studenten in het bestuur. Hij is daarmee niets meer dan een façade om te verhullen hoe de vork écht in de steel zit. Wij willen dat de studenten weer gewoon deelnemen aan het bestuur van hún universiteit en hún hogeschool!

Mensen over de hele wereld staan steeds meer in contact met elkaar. Het modewoord daarvoor is ‘globalisering’. In Groningen is de globalisering ook goed te merken. Een dogma van ‘internationalisering’ heeft zich genesteld in de hoofden van de beleidsmakers. Hele studies worden alleen nog maar in het Engels aangeboden. Het Engels van docenten daarentegen is meer dan eens belabberd tot ronduit slecht. Grote aantallen buitenlandse studenten volgen hun studie in Groningen. Volgens de laatste metingen is bijna eenvijfde van het totaal aantal ingeschreven studenten afkomstig uit het buitenland. Maar wat doen de RUG en de Hanze om al die internationals op te vangen in hun nieuwe omgeving? Niets. Ze bedrijven koehandel met woningcorporaties over de ruggen van de internationals. En de kansen voor internationals om een woonruimte te krijgen zijn sowieso al stukken lager dan voor Nederlandse studenten. Bovendien betalen ze gemiddeld 75 procent meer huur.

Ons Huurteam bezoekt studentenhuizen waarvoor een maandelijkse huur van soms wel 100 euro teveel wordt gevraagd door de huisbaas. Degene die dan een eerlijke, rechtvaardige huur wil afdwingen wordt slachtoffer van het schrikbewind van de huisjesmelker. Verhuurders in deze stad houden er praktijken op na die de Siciliaanse maffia in de schaduw stellen. Hun repertoire bestaat uit huisvredebreuk, intimidatie, diefstal, vernieling en zelfs aanranding. En de politie? Het blijft meestal bij aangifte en daarna over tot de orde van de dag. Verhuurders kunnen in deze stad dus Monopoly spelen zonder de kaart ‘Ga naar de gevangenis’. Sinds juli van dit jaar kan elk slachtoffer zijn of haar verhaal doen bij ons Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag. Alle horrorverhalen worden vastgelegd en doorgestuurd naar de ambtenaren van de gemeente. Daar, in het Stadhuis aan de Grote Markt, mogen ze gerust weten in wat voor permanente staat van onderdrukking de studentenhuisvesting verkeert.

De student van dienst zijn is de centrale doelstelling van ons bestaan vandaag de dag. Ik noemde net het Huurteam al, waarvan de medewerkers de juiste huur voor een studentenkamer berekenen en de student helpen om de huur omlaag te krijgen. We hebben het Juridisch Steunpunt, waar juridisch geschoolde studenten hun medestudenten helpen om de juridische problemen die zij hebben op te lossen. Daarnaast is er het Onderzoeksbureau, dat problemen van studenten onderzoekt en in kaart brengt. De resultaten van die onderzoeken zijn een welkome bron van informatie voor beleidsmakers bij zowel de gemeente als de onderwijsinstellingen. Bovendien organiseert de Activiteitencommissie informatiebijeenkomsten met voor studenten relevante inhoud. Vorige week nog gaven 2 psychologen tekst en uitleg over uitstelgedrag en time-management. En tenslotte, last but not least, is de Nait Soez’n al sinds 1972 ons blad dat duiding geeft aan de nieuwsstromen die ons dag in, dag uit, tegemoet komen.

Afgaande op de nieuwsstromen krijgen we het beeld voorgeschoteld dat we in turbulente tijden leven. Overal in de wereld worden traditionele machtsverhoudingen op z’n kop gezet. De verkiezing van een complete buitenstaander tot president van het machtigste land op aarde is de laatste ontwikkeling in deze trend. Angst en onzekerheid zijn steeds meer waarneembaar in het maatschappelijke klimaat, ook in de studentenwereld. Wat als ik na mijn studie geen baan op niveau kan krijgen? Wat als mijn schulden zó hoog worden dat ik ze niet kan afbetalen? Wat als mijn zusjes, die over een half jaar hun eindexamens maken, überhaupt niet eens kunnen studeren? Ik ben de eerste van mijn familie die naar de universiteit gaat. Ik kon van huis uit niets mee krijgen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat ik hier nu voor jullie sta, als voorzitter van een organisatie die met zoveel trots kan terugkijken op een bewogen geschiedenis van 45 jaar.

Elke student die ons steunt om een rechtvaardiger samenleving na te streven kan lid worden van de Groninger Studentenbond. Ook voor iedereen die geen student is maar onze strijd wel wil steunen is er de mogelijkheid om donateur te worden van de Stichting Vrienden van de GSb. Want lid zijn van de Groninger Studentenbond is je uitspreken vóór de vrijheid om je eigen keuzes binnen het onderwijs te maken. Vóór onderwijs waarin niet nominaal afstuderen maar zelfontplooiing de norm is. Vóór gelijke kansen voor iedereen om goed onderwijs te volgen. Voor die idealen vechten wij al 45 jaar en dat zullen we blijven doen!

Dank jullie wel!


  • 0

Groninger Studentenbond viert 45-jarig bestaan

Groningen, 21 november – De Groninger Studentenbond viert deze week zijn negende lustrum. De bond staat met een divers aantal activiteiten stil bij zijn geschiedenis van 45 jaar lang behartigen van studentenbelangen. “Na 45 jaar is de studentenvakbond nog steeds relevant en actief, en dat moet natuurlijk gevierd worden,” zegt voorzitter Christiaan Brinkhuis.

Met uitzondering van de woensdag heeft de lustrumcommissie van de GSb iedere avond iets georganiseerd. De festiviteiten worden afgetrapt met een openingsreceptie in de Usva. “We starten met het benadrukken van de positie die de bond heeft in de maatschappij. Daarom zijn niet alleen studentenorganisaties, medezeggenschapspartijen en onze zusterbonden uitgenodigd, maar ook gemeenteraadspartijen, politieke jongerenorganisaties en vertegenwoordigers van de RUG en de Hanze,” aldus Brinkhuis.

Op dinsdagavond vindt er een openbare lezing plaats in het Academiegebouw over stress en burn-outs. Hiermee wil de bond laten zien dat de druk die studenten ondervinden vaak voorkomt en dat daartegen moet worden opgetreden. Maar studiedruk is op de donderdag- en de vrijdagavond even niet aan de orde, want dan staan gezelligheidsactiviteiten voor de eigen leden op het programma.

De lustrumweek wordt op de zaterdagavond afgesloten met een reünie met oud-leden van de GSb. Naast voorzitter Brinkhuis zal Tweede Kamerlid en oud-voorzitter Paul Ulenbelt (SP) een toespraak houden, afgewisseld door zangkoor ‘Voorwaarts’. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting GSb-onderzoek. De reünie vindt van 20:00 tot 23:00 uur plaats in het Van Swinderenhuys. Het evenement is bedoeld voor leden en oud-leden. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden door een mail te sturen naar lustrumcommissie@groningerstudentenbond.nl.


  • 0

Lustrumweek: GSb 45 jaar!

De Groninger Studentenbond bestaat 45 jaar!14853212_1210678048976057_7263375612543634319_o Om dit 9e lustrum te vieren organiseert de lustrumcommissie een week lang verschillende activiteiten. Sommige zijn openbaar, andere zijn in het bijzonder bedoeld als gezellige avond voor de leden van de GSb. Hieronder volgt een kort overzicht van het programma.

De lustrumweek wordt op maandag 21 november afgetrapt met een openingsreceptie in de Usva. Om de maatschappelijke positie van de bond te benadrukken zijn voor deze receptie tal van organisaties en instanties uitgenodigd, van bestuurlijke colleges tot medezeggenschapspartijen en van gemeenteraadsfracties tot studentenorganisaties. Elk van hen heeft in de afgelopen 45 jaar in meer of mindere mate te maken gehad met de GSb.

Op dinsdag 22 november zal de lezing ‘Last van stress? Studeer jezelf niet naar een burn-out!’ plaatsvinden van 19.30 tot 22.00 uur in de Geertsemazaal. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. Het drukke studentenleven brengt voor veel studenten stress met zich mee. Waarom lopen studenten een verhoogd risico op een burn-out? Hoe voorkom je dit en hoe los je het op? Marina Schriek zal ingaan op deze brandende vragen.

Op donderdag 24 november zal de ‘Wie is de Mol”-activiteit plaatsvinden van 20.00 tot 22.00 in het Van Swinderen Huys. Een uitdagend spel vol tactiek, list en bedrog. Met teamactiviteiten probeer je zoveel mogelijk punten te verdienen. Er is echter een onbekende ‘Mol’ aanwezig die de boel probeert te saboteren. Weet jij de Mol te ontmaskeren en naar huis te gaan met de prijs? De eigen bijdrage bedraagt vijf euro. De activiteit is inclusief hapjes en twee drankjes en alleen toegankelijk voor leden.

Vrijdag 25 november nodigen we alle actieve leden van de GSb uit voor een diner om 19.00 uur in Grand Café De Biechtstoel. Met dit etentje willen we alle activo’s in het zonnetje zetten die zich vandaag de dag inzetten voor de GSb en voor de belangen van de studenten. De eigen bijdrage bedraagt tien euro en is alleen toegankelijk voor leden.

Als afsluiting van de lustrumweek organiseren we zaterdag 26 november een grootse viering van het 45-jarige bestaan van de GSb om 20.00 uur in het Van Swinderen Huys. Leden en alumni van de GSb zijn van harte uitgenodigd om het lustrum met ons te vieren. Tijdens de bijeenkomst spreken Paul Ulenbelt (oud-voorzitter van de GSb en Tweede Kamerlid) en Christiaan Brinkhuis (voorzitter van het huidige bestuur) over de geschiedenis van de GSb en het belang van de studentenvakbond tot op heden.


  • 0

Groninger Studentenbond veroordeelt falend huisvestingsbeleid van de RUG

Groningen, 5 september – De Groninger Studentenbond (GSb) heeft geschokt kennis genomen van de acute kamernood onder buitenlandse studenten. Talloze internationale studenten kunnen aan het begin van het studiejaar geen kamer meer krijgen, maar de Rijksuniversiteit Groningen houdt zich afzijdig van de problematiek. Voorzitter Christiaan Brinkhuis: “De universiteit zegt: zoek het maar uit. Ze willen heel graag dat er veel internationale studenten in Groningen komen studeren, maar nemen niet hun verantwoordelijkheid om ze een goede start te bieden.”

Afgelopen vrijdag meldde het Dagblad van het Noorden dat de SSH en de woningcorporaties geen kamers meer kunnen aanbieden. Talloze studenten die van ver komen beginnen hun studententijd in Groningen dus zonder kamer. De RUG stelt dat de internationale studenten voorgelicht zijn over hun woonsituatie in Groningen, maar dat is niet genoeg volgens de GSb. “De samenwerking tussen de universiteit en de corporaties, de SSH in het bijzonder, heeft ernstig tekortgeschoten. Het feit dat er niet genoeg kamers zijn voorkom je niet met voorlichting. Als je de ambitie hebt om internationale studenten naar Groningen te halen moet je er ook voor zorgen dat ze hier normaal kunnen wonen,” aldus Brinkhuis.

Al jaren blijken internationale studenten het hardst getroffen te worden door de kamernood. Een onderzoek van de GSb in februari van dit jaar toonde aan dat zij structureel veel meer huur betalen dan Nederlandse studenten. Het Huurteam van de GSb helpt studenten die teveel voor hun kamer betalen en krijgt het vaak voor elkaar dat de huurder geld terug krijgt. De GSb roept internationale studenten op kritisch te zijn over hun nieuwe onderkomen en een huurcheck aan te vragen op de website van de GSb.


  • 0

Groninger Studentenbond (GSb) en gemeente Groningen richten meldpunt op tegen huisjesmelkers

Groningen, 4 juli – De Groninger Studentenbond (GSb) heeft samen met de gemeente Groningen op 1 juli 2016 een meldpunt opgericht tegen verhuurders die over de schreef gaan. Via dit meldpunt, dat de naam Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV) draagt, kunnen huurders melding maken van conflicten met hun verhuurder. Voorzitter Dion Glastra: ‘De Groninger Studentenbond heeft de afgelopen jaren al veel klachten binnengekregen van huurders over verhuurders. Er was echter nooit een centraal punt voor, waardoor het opbouwen van dossiers problematisch was. Daar komt door het MOV verandering in.’

Het meldpunt is opgericht naar aanleiding van een steeds groter wordend aantal klachten over verhuurders op de particuliere kamermarkt. De klachten worden ook steeds ernstiger. Glastra: ‘We hebben de afgelopen maanden meerdere meldingen gekregen over verbale bedreigingen en intimidatie door verhuurders nadat de Huurcommissie besloot dat de huur omlaag moest. Dat is echt ontoelaatbaar en we willen daarom dat huurders makkelijker hun weg weten te vinden naar een plek waar ze met deze klachten terecht kunnen.’ Met het Meldpunt gaat de GSb dossiers aanleggen over verhuurders die systematisch ontoelaatbaar gedrag vertonen.

De GSb wil met de dossiers een informatiebron zijn voor de gemeente Groningen. Glastra: ‘Het is de bedoeling dat de gemeente vervolgens gaat kijken welke juridische stappen er moeten worden genomen tegen de verhuurders. Het MOV biedt in ieder geval een krachtig instrument om de klachten efficiënt te verzamelen’.

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag is te bereiken via de website van de Groninger Studentenbond op http://www.groningerstudentenbond.nl/mov. Ook voor niet-Nederlandstalige studenten is er een Engelstalige variant, genaamd Contact Point Abusive Landlordship (CPAL), te bereiken op http://www.groningerstudentenbond.nl/en/mov/.


  • 0

Brief aan raadscommissie Ruimte en Wonen

Op 15 juni sprak Christiaan Brinkhuis, portefeuillehouder Huisvesting, de raadscommissie van Ruimte en Wonen toe over plannen van het gemeentebestuur om de kamerverhuurmarkt uit het slop te trekken. De GSb is vol lof over de voornemens van het college van burgemeester en wethouders en ziet vooral kansen in enerzijds betere informatievoorziening, door middel van het Kamerboek, en anderzijds strenger toezicht vanuit de overheid. Hieronder de volledige tekst van de brief aan de leden van de raadscommissie.

Geachte leden van de gemeenteraad van Groningen,

Vanavond bespreekt u de Monitor Jongerenhuisvesting over de eerste helft van 2016. Een bijlage daarvan is het Plan van aanpak verbetering kwaliteit kamerverhuurmarkt. Dit Plan van aanpak wordt beschouwd als een bijlage, maar voor de Groninger Studentenbond is dit document hét visiestuk voor de komende jaren waarmee wij als gemeente geschiedenis kunnen gaan schrijven.

De Groninger Studentenbond is een studentenvakbond die zich al ruim 45 jaar met hart en ziel inzet om de belangen van studenten in Groningen zo goed mogelijk te behartigen en de positie van studenten te verbeteren. Onze visie is dat studenten geen of nauwelijks belemmeringen op het gebied van financiën en mobiliteit mogen ervaren en een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit moeten genieten.

Financiën zijn voor elke student een heikel punt. Studenten zijn jaarlijks bijna € 2000,- kwijt aan collegegeld. Dit bedrag wordt op het niveau van de landelijke politiek en de hoger onderwijsinstellingen bepaald. Wat echter op lokaal niveau sterk kan verschillen, zijn hoge huurprijzen. Het komt zeer vaak voor dat ons Huurteam, dat bestaat uit een groep geharde juridische veldwerkers, constateert dat een student in sommige gevallen tot ruim € 100,- of zelfs € 150,- teveel betaalt voor zijn of haar kamer. Onwetendheid zorgt ervoor dat honderden tot zelfs duizenden studenten onbewust teveel huur betalen. De zaken die ons Huurteam heeft zijn slechts een fractie van het aantal mogelijke gevallen.

Er is licht in het duister van deze onwetendheid. De Groninger Studentenbond geeft al een paar jaar het Kamerboek uit. In dit boekje staat niet alleen alles over hoe je een kamer vindt in Groningen, maar ook wat de rechten en plichten zijn die je als huurder hebt ten opzichte van je verhuurder. Hoe werkt het puntensysteem? Wat valt onder servicekosten? Welke gebreken moet de huisbaas verhelpen? Het Kamerboek geeft antwoord op al deze vragen.

Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige editie. Voor de Nederlandstalige versie zijn 6.000 stuks gepland, de Engelstalige versie zal 1.500 exemplaren tellen. Zoals het er nu naar uitziet heeft de bond € 1.200,- voor de Nederlandstalige en € 600,- voor de Engelstalige editie begroot. Financiële en logistieke ondersteuning vanuit de gemeente zouden zeer welkom zijn.

Logistieke ondersteuning houdt in dat de gemeente de GSb ondersteunt om het Kamerboek onder de aandacht te brengen van studenten om op die manier hun informatievoorziening te verbeteren. Informatievoorziening is een van de vier pijlers waar de GSb zijn missie en visie op baseert. Deze pijler is in gevaar gekomen door nieuw beleid van de Stichting KEI. Deze organisatie, die het monopolie heeft op het organiseren van de grote introductieweek voor aankomende studenten, heeft besloten dat ‘extra materiaal’ van aangesloten organisaties niet meer wordt opgenomen in de KEI-tasjes. Het Kamerboek valt hier ook onder. Een goede start van je studententijd in Groningen mag volgens Stichting KEI wat kosten, om precies te zijn € 1.100,-. Dit bedrag is voor elke organisatie gelijk en bovendien niet van tevoren medegedeeld aan de deelnemende partijen. Voor de GSb zou dit niet alleen een verviervoudiging van ons budget voor activiteiten tijdens de KEI-week betekenen, maar ook zelfs een complete herbegroting tot gevolg hebben. Onderhandelingen met Stichting KEI zijn tot dusverre op niets uitgelopen om een uitzondering te maken voor het Kamerboek. Wij verzoeken de raad dringend doch vriendelijk om met Stichting KEI een passende oplossing te vinden voor het probleem, om ervoor te zorgen dat de verspreiding van dit cruciale stukje informatievoorziening behouden blijft.

Helaas stuit het Huurteam van de GSb niet alleen op te hoge huurprijzen. Grove nalatigheid in het onderhoud van woningen, zoals open geisers, een aanhoudende rattenplaag en wekenlange lekkage, zijn slechts voorbeelden van problemen waar studenten mee te maken hebben en te rade gaan bij het Huurteam. De borg die ze moeten betalen voor hun kamer krijgen sommigen vaak genoeg niet terug, dan wel na heel veel moeite. En wee de student die een klacht heeft of het zelfs maar waagt om naar de Huurcommissie te stappen. Intimidatie, bedreiging, diefstal en erger komen wekelijks aan bod in de documentatie die het Huurteam bijhoudt.

De particuliere kamerverhuurmarkt in Groningen heeft het mogelijk gemaakt dat grote verhuurders hun imperia op criminele wijze besturen. Het gebrekkige toezicht en optreden vanuit de overheid heeft eraan bijgedragen dat huurders in vrijwel alle gevallen aan het kortste eind trekken. Gelukkig komt daar verandering in met de komst van het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag (MOV). De GSb heeft ook aan de niet-Nederlandstalige student gedacht: voor hen is er het Contact Point Abusive Landlordship (CPAL). Elke klacht die een huurder heeft wordt geregistreerd in een database, die kan variëren van (te) hoge huur, borg onterecht ingehouden, gebreken en onderhoudsklachten tot bedreiging en intimidatie.

Te lang heeft de GSb studenten moeten teleurstellen als het niet ging over te hoge huurprijzen. Te lang heeft de bond lijdzaam moeten toezien hoe verhuurders hun boekje te buiten bleven gaan en zich verrijkten over de ruggen van de minderbedeelde student. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag is een eerste stap op weg naar een gezonde kamerverhuurmarkt in Groningen. Misstanden zijn er om aangepakt te worden. De Groninger Studentenbond kan, met de juiste ondersteuning vanuit de gemeente Groningen, niet alleen studenten maar ook Stadjers van dienst zijn.

Wij wensen u heel veel succes in uw beraadslaging.

Hoogachtend, namens het bestuur van de Groninger Studentenbond,

Christiaan Brinkhuis
Portefeuillehouder Huisvesting


  • 0

Wet Versterking Bestuurskracht aangenomen!

Op 14 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen. Bestuurders worden voortaan benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschap advies over heeft uitgebracht. Daarnaast adviseert de medezeggenschap over benoeming en ontslag van bestuurders. In het HBO wordt de studentassessor ingevoerd zoals die nu al gangbaar is op universiteiten. Een student mag de bestuursvergaderingen van zijn faculteit bijwonen en heeft daarin een adviserende stem. Ook wordt het mogelijk om collegegeldvrij te besturen: bij een fulltime bestuurs- of medezeggenschapsfunctie kan je als student worden vrijgesteld van collegegeld en behoud je wel het recht op leenfaciliteit en ov-kaart. Ten slotte kan de geldigheidsduur van tentamenresultaten alleen nog worden beperkt wanneer er sprake is van verouderde kennis, inzicht of vaardigheden.

Kortom: een stap vooruit in de richting van een gelijkwaardige positie van de student in het reilen en zeilen van het besturen van universiteiten en hogescholen!


  • 0

Kandidaatsbestuur 2016-2017

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 juni zijn de volgende mensen aangenomen als kandidaatsbestuur voor 2016-2017:

Christiaan Brinkhuis – voorzitter
Henk-Jan Wondergem – secretaris
Froukje Zijlstra – penningmeester
Marije Kooistra – bestuurslid intern
Menno Ferwerda – bestuurslid extern

De bond wenst het kandidaatsbestuur heel veel plezier en succes toe met de inwerkperiode!

13312805_1104716399572223_5723583474450178960_n
Van links naar rechts: Marije, Menno, Christiaan, Henk-Jan en Froukje


Voor slechts €10 per jaar ben je al lid en zorg je er voor dat wij voor studenten in Groningen kunnen opkomen!